Zásada ochrany osobních údajů

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů, dále uváděny jen jako ,,ZOOÚ'' platí pro návštěvníky našich internetových stránek, pro objednání uměleckého výkonu, služeb, vstupenek na představení, výrobků a zboží prostřednictvím:

  • a) na internetových stránek www.soukupagency.cz nebo
  • b) přes komunikaci prostřednictvím telefon na čísle +420 607 527 638 nebo
  • c) prostřednictvím komunikace elektronickou poštou přes email s doménou @soukupagency.cz, jejichž provozovatelem je: Ondřej Soukup - umělecká a produkční agentura | Semická 3289/3, 143 00 Praha 4 Česká republika | IČO: 03838226 | Mobil: +420 607 527 638 | Email: info@magicsoukup.cz, dále uváděn jen jako ,,správce ''.

1.2.  Jakékoliv kontaktování správce a jemu dobrovolném poskytnutí osobních údajů od osoby, která si objednává umělecký výkon, službu, vstupenky na představení, výrobek či zboží, dále je tato osoba uváděná jen jako ,,objednavatel'', se řídí těmito ZOOÚ a samostatným platným dokumentem obchodních podmínek dle účelu smlouvy.

1.3.  Osoba, která je návštěvníkem webové prezentace, které jsou popsané v bodě 6.4., dále je tato osoba uváděná jen jako ,,návštěvník'', se řídí těmito ZOOÚ a samotným platným dokumentem obchodních podmínek.

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.  Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný k plnění předmětu smlouvy a zákonných povinností vyplývající z plnění smlouvy, zejména identifikační a kontaktní údaje.

2.2.  Poskytnutí vašich osobních údajů je zcela dobrovolné, pokud nám požadované osobní údaje odmítnete sdělit, není možné s vámi uzavřít smlouvu, ať už kupní nebo smlouvu o vytvoření a užití uměleckého díla či služby, dále jen ,,smlouva''.

2.3.  Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

a) Identifikační údaje - jméno, příjmení a datum narození. Tedy osobní údaje, díky kterým Vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.

b) Kontaktní údaje - především e-mailová adresa, telefonní číslo, korespondenční adresa. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás budeme moci kontaktovat.

c) Údaje o využívání služeb a nákupním chování - monitoring webu, pro posouzení jeho srozumitelnosti, funkčnosti a jednoduchému ovládání. Evidování všech vašich objednávek, za účelem poskytnutí vhodné nabídky a pro účel marketingu.

2.4.  Jaké údaje o vás můžeme požadovat a dále je zpracovávat:

Jméno, datum a místo narození, e-mail, telefonní číslo, korespondenční adresu, adresa bydliště nebo sídla spol., IČO, DIČ, RČ, č. OP, Cookies, IP adresu, foto a video materiál.

2.5.  Vždy od vás požadujeme pouze údaje, které jsou nezbytné k poskytnutí služeb a plnění předmětu smlouvy.

3. PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.  Osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci plnění smlouvy, jsou zpřístupněny pouze správci, a to v rozsahu nezbytném pro jejich činnost pak zpracovatelům a dalším osobám (např. umělci, prodejci vstupenek). Jiným osobám nejsou přístupné.

3.1.  Zpracování vašich osobních údajů mohou provádět pouze naši zpracovatelé, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

3.1.  Další osoba, která má právo v nezbytném rozsahu přijít do kontaktu s vašimi osobními údaji, především pak kontaktními, je umělec či agentura, která vykonává předmět dohodnuté smlouvy.

4. ZVEŘEJŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA INTERNETU

4.1.  Veškeré osobní informace nebo obsah, který jste dobrovolně zveřejnili on-line na: diskusních fórech, sociálních sítí správce, ve zprávách, prostřednictvím formuláře zpětné vazby (feddbacku) nebo na blogu, v rámci Vaší dobrovolné vůle, budou veřejně k dispozici a mohou být využívány a shromažďovány ostatními návštěvníky a uživateli.

4.2. Všechny obrázky, popisky, videa nebo jiný obsah, který odešlete správci, mohou být dále šířeny prostřednictvím internetu a dalších mediálních kanálů vč. hmotné podoby (tisková podoba), a mohou být přístupné široké veřejnosti.

5. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

5.1.  Osobní údaje zpracováváme a uchováváme výhradně na území Evropské unie.

6. DOBA, PO KTEROU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁNY

6.1.  Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

6.2.  Běžná doba pro uchování osobních údajů, vyplývající z plnění předmětu smlouvy je max. 11 let. Po ztrátě zákonného důvodu nebo skončení doby její archivace, provádíme skartaci a vymazání ze softwaru.

7. UKLÁDÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ COOKIES

7.1.  "Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny do paměti zařízení návštěvníka našich webových stránek, který se ke stránce připojuje pomocí (PC, tablet, smartphone atp.). Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které návštěvníkovi ulehčí a zrychlí její další používání a umožňují fungování některých funkcí internetových stránek.

7.2.  Správce na svých webových stránkách užívá všeobecně rozšířenou technologii Cookies. Návštěvník těchto stránek má právo a možnost nastavit si na svém zařízení, pokud to umožňuje, upozornění na případy, kdy se na stránce objevují Cookies, nebo využívání na svém zařízení Cookies zakázat. Při zablokování všech Cookies je možné, že některé funkce těchto internetových stránek nebudou dostupné.

7.3.  Cookies používáme k analýze návštěvnosti, bezpečnému provozování stránek a marketingu na internetu.

7.4.  Používáním našich stránek: www.soukupagency.cz  vyjadřujete souhlas s našimi pravidly pro ochranu soukromí.

8. KÓDY TŘETÍCH STRAN

8.1.  Na našich webových stránkách jsou použity ,,kódy třetích stran'', které můžou ukládat vaše osobní údaje (které jsou popsané v bodě 1.4.), námi nebo třetí stranou, mezi které patří společnosti:

a) Google, která provozuje technologii Google Analytics, která používá anonymní informace o návštěvě těchto internetových stránek za účelem zlepšení svých produktů a služeb.

b) Dalším kódem k měření návštěvnosti a pohybu návštěvníka na našich stránkách, získání osobních údajů návštěvníka, jsou kódy od společnosti Smartsupp.com s.r.o. (DIČ: CZ03668681).

8.2.  Využíváním našich internetových stránek, souhlasíte s ukládáním a zpracováním vašich osobních údajů námi nebo těmito společnostmi.

9. E-MAILING A NEWSLETTER

9.1.  Obchodní sdělení správce, dále uváděné jen jako ''newsletter'', je správce oprávněn objednavateli zasílat na základě dohody nebo dle platných právních předpisů.

9.2.  Správce je oprávněn zasílat newsletter, neboli pravidelné novinky a nabídky pouze zájemcům, kteří o tuto formu sdělení projevili zájem, zaškrtnutím, že souhlasí o zasílání newsletteru nebo o jeho zasílání požádali písemnou formou.

9.3.  Newsletter, který se týká úzkého okruhu, o který objednavatel v minulé době projevil zájem, ať zakoupením nebo objednáním uměleckého výkonu, služby či zboží, nemusí mít správce, dle platných právních předpisů, souhlas o jeho zasílání.

9.4.  Objednavatel má právo, kdykoliv a bezplatně ukončit zasílání newsletteru a to odpovědí na email odesílatele, že nemá již zájem o jeho zasílání nebo v patičce emailu kliknutím na jeho odhlášení.

9.5.  Samotný souhlas o zasílání newsletteru nemusí mít správce, jestliže je samotné zasílání newsletteru předmětem plnění smlouvy mezi správcem a objednavatelem.

10. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH DAT

10.1.  K zabezpečení vašich osobních dat v našem softwaru využíváme antivirové programy.

10.2.  Webová prezentace vč. jejích domén, které jsou uvedené v bodě 6.4. je chráněna šifrovaným a bezpečnostním certifikátem Https.

10.3.  Osobní údaje v tištěné formě jsou archivovány, dle platných právních a účetních norem.

11. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1.  Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky.

11.2.  Máte právo nás bezplatně kdykoliv kontaktovat, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji. Bezplatné kontaktování lze provést prostřednictvím komunikace přes email, který je uveden v 0. bodě ZOOÚ.

11.3.  Pro uplatnění svých práv se na nás můžete bezplatně obrátit prostřednictvím emailu.

11.4.  Na vaše žádosti týkající se uplatnění vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.

11.5.  Správce bude bez zbytečného odkladu o žádosti o omezení zpracování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů informovat příjemce osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

a) Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás dodavatel zpracovává.

b) Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepravdivé, nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

c) Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů.

e) Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů. Zpracovávané osobní údaje vám budou poskytnuty, ve formátu Portable Document Format (PDF).

f) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat pro tento účel, jen pokud to nebude proti legislativním předpisům.

g) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ZOOÚ.

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111 (ústředna), email:posta@uoou.cz, www.uoou.cz 

12. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

12.1.  Tyto ZOOÚ nabývají platnosti a účinnosti od 24. dubna 2018 a plně nahrazují předchozí ZOOÚ.

12.2.  Dodavatel je oprávněný ZOOÚ z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit. Aktuální znění ZOOÚ je vždy zveřejněno na: www.soukupagency.com/ochrana-osobnich-udaju