Obchodní podmínky pro dodavatele

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto obchodní podmínky platí pro registraci umělce, skupiny nebo firmy na internetových stránkách www.soukupagency.cz, jejichž provozovatelem je: Ondřej Soukup | Semická 3289/3, 143 00 Praha 4 Česká republika | IČO: 03838226 | Mobil: +420607527638 | Email: info@soukupagency.cz, dále uváděn jen jako ,,agentura''.

1.2.  Registrace se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření Smlouvy o zastoupení, dále uváděno jen jako ,,smlouva'', uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními platného občanského zákoníku a autorského zákona v platném znění.

1.3.  Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti agentury a osoby, která se registruje do databáze, dále je tato osoba uváděná jen jako ,,dodavatel''. Dodavatel potvrzením registrace současně stvrzuje, že tyto obchodní podmínky četl a bez výhrad akceptuje.

1.4.  Veškeré vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené se řídí právním řádem České republiky a občanským zákoníkem v platném znění. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neúčinným nebo neplatným, nezpůsobuje tato skutečnost neúčinnost nebo neplatnost celé smlouvy a veškerá ostatní ustanovení smlouvy zůstávají zcela nedotčena.

1.5.   Součástí smlouvy a obchodních podmínek je příloha Zásady ochrany osobních údajů, která obsahuje práva a povinnosti dodavatele k odběrateli a naopak.

2. REGISTRACE DO PORTÁLU

2.1.  Agentura prezentuje a nabízí na své stránce služby umělců, skupin a firem z oblasti showbyznysu.  Umělecké služby může přidat na stránky provozovatel stránky po předchozí registraci dodavatele. 

2.2.  Dodavatel je povinen při registraci uvést všechny požadované údaje přesně a pravdivě, aby bylo možné na jejich základě zprostředkování služeb prostřednictvím agentury. Údaje označené za důvěrné se nepublikují a slouží pouze k internímu využití agentury.

2.3.  Agentura  si vyhrazuje právo na přijetí či zamítnutí registrace, kontrolu, úpravu, případně smazání údajů uvedených v registraci. 

2.4.  Dodavatel na uvedený email shora zašle veškerý požadovaný textový, foto a video materiál, ke kterému prohlašuje, že je jeho autorem, neporušuje autorská ani žádná jiná práva a zákony a že je oprávněn takové materiály zveřejnit. Současně s tímto prohlášením dává dodavatel právo agentuře s uveřejněním zaslaného materiálu na internetové prezentaci agentury.

2.5.  Dodavatel souhlasí s tím, že v jeho profilu na stránce www.soukupagency.cz budou zveřejněny hodnocení jeho vystoupení a recenze klientů.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.  Klienti u agentury objednávají služby dodavatele dle obchodních podmínek pro pořadatele akcí. Agentura objednává u dodavatele vystoupení nebo služby uvedené v závazné objednávce, které obě strany předem důkladně projednaly a na základě předchozí komunikace obě strany schválily. Proces objednávky je ukončen odesláním souhlasu ze strany dodavatele. Odesláním objednávky agentura prohlašuje, že u dodavatele závazně objednává předem projednané a oběma stranami schválené vystoupení, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi bez výhrad souhlasí a považuje je pro sebe za závazné. Dále dodavatel prohlašuje, že veškeré vyplněné údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé, že tyto údaje před odesláním objednávky pečlivě zkontroloval a ručí za jejich pravost.

3.2.  Smlouva je mezi agenturou a dodavatelem uzavřena v okamžiku, kdy dodavatel obdrží od agentury email, v jehož předmětu bude uvedeno ,,Potvrzení objednávky''.

2.6.  Potvrzení objednávky ze strany dodavatele uměleckých služeb je závazné pro dodání uměleckých služeb klientovi. Za porušení této povinnosti je možné uložit smluvní pokutu 50% z ceny vystoupení a nárokovat náklady spojené s porušením smlouvy u klienta.

2.7.  Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Dodavatel prohlašuje, že odsouhlasením objednávky výslovně souhlasí se způsobem uzavření této smlouvy. Smlouvou se dodavatel zavazuje uskutečnit vystoupení uvedené v objednávce, a agentura se zavazuje zaplatit za vystoupení dodavateli cenu uvedenou v objednávce.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.  Smlouvou se agentura zavazuje zaplatit za vystoupení dodavateli cenu uvedenou v objednávce, přičemž si agentura vyhrazuje právo určit způsobů úhrady a to převodem na účet dodavatele oproti faktuře. Cena za vystoupení bude dodavateli zaslána po přijetí peněz od klienta a to nejpozději 15 dní po vystoupení.

7. AUTORSKÁ A PRÁVNÍ POVOLENÍ

7.1.  Dodavatel registrací do databáze dává povolení s užitím textového, foto a video materiálu k propagaci dodavatele i agentury.

7.2.  Dodavatel registrací prohlašuje, že v případě porušení autorského zákona jeho osobou, ponese veškeré náklady z tohoto sporu za sebou.

8. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1.  Objednavatel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly dodavatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Objednavatel má právo být informován, jaké údaje o něm dodavatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.2.  Zásada ochrany osobních údajů je sepsána v samostatném platném dokumentu ZOOÚ, který je nedílnou součástí obchodních podmínek. Aktuální znění zásady ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněnou na internetových stránkách www.soukupagency.cz/ochrana-osobnich-udaju/ 

10. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

10.1.  Aktuální znění Obchodních podmínek bude vždy zveřejněno na internetových stránkách www.soukupagency.cz/obchodni-podminky

10.2.  Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti od 1. září 2018 a plně nahrazují předchozí Obchodní podmínky.